Ekklisia
Siegen
Olpe
Gummersbach
Gottesdienst
Veranstaltungen
Pater Ioannis
Nea
Ausarbeitungen
Ekklisies konta mas
H istoria
Links
Impressum
Pater Ioannis
p. Ioannis 260308
Str_0568
Kerze (6)
GR Block D Block

, ου θελω υμάς αγνοείν  περί τών κεκοιμημένων, ίνα μή λυπήσθε καθώς

καί οί λοιποί οί μή έχοντες ελπίδα. Εί γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε

και ανέστη, ούτω καί ο Θεός τούς κοιμηθέντας διά τού Ιησού άξει σύν αυτώ.

            Θεσ. Α΄ κεφ. δ΄ 13 - 15

, αμήν αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τόν λόγον μου ακούων καί πιστεύων τώ πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, καί είς κρίσιν ούκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ τού θανάτου είς τήν ζωήν.

, αμήν αμήν λέγω υμίν ότι έρχεται η ώρα, καί νύν έστιν, ότε οί νεκροί

ακούσονται τής φωνής τού υιού τού Θεού, καί οί ακούσαντες ζήσονται

            Ιωα. κεφ ε΄ 24 - 26

PJ 003

Ό π. Ιωάννης γεννήθηκε τό 1946 στο Βαθύ της Σάμου και ανατράφηκε χριστιανικά άπό τούς ευσεβείς γονείς του Νικόλαο και Σοφία. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, υπηρέτησε τή στρατιωτική θητεία του και έξήσκησε διάφορα επαγγέλματα, ενώ τό 1964 μετανάστευσε γιά πρώτη φορά στήν τότε Δυτική Γερμανία, οπου και εγκαταστάθηκε μονίμως τό 1968. Στή συνέχεια παρηκολούθησε μαθήματα στο Καθολικό Κοινωνικό Ινστιτούτο της Αρχιεπισκοπής Κολωνίας στο Bad Honnef/Rhein, άπό δπου έλαβε τό 1973, έπειτα άπό επιτυχή δοκιμασία, τό δίπλωμα του Κοινωνικού Εισηγητού. Έκτοτε εργάστηκε έπι σειράν ετών ώς κοινωνικός λειτουργός, διερμηνέας και μεταφραστής στήν υπηρεσία τών Ελλήνων τής περιοχής. 'Εβοήθησε με αυταπάρνηση και πολλούς άλλους αλλοδαπούς εργαζομένους, ανεξαρτήτως καταγωγής ή γλώσσης. Ταυτοχρόνως προσέφερε, ώς λαϊκός, πολύτιμες υπηρεσίες στο εκκλησιαστικό έργο τής Ενορίας τού Ludenscheid/Hagen στο πλευρό τού Πρωτοπρεσβυτέρου τού Οικουμενικού Θρόνου π. Πολύευκτου Γεωργακάκη άνω τών δέκα ετών. "Ιδρυσε ομάδες νέων, ασχολήθηκε με τήν αγιογραφία, οργάνωσε επανειλημμένως εκθέσεις ε'ικόνων και συνέβαλε στήν οργάνωση θρησκευτικών εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ό π. Ιωάννης ένυμφεύθη τήν κα Απολλωνία Φραντζέσκου, τό γένος Scheppe, με τήν οποία απέκτησε τρία τέκνα, τον Γεώργιο, τή Σιμόνη και τον Νικόλαο. Από μικρό παιδί είχε τον ιερό ζήλο νά διακονήσει τό άγιο θυσιαστήριο. Ό πόθος του αυτός έγινε πραγματικότητα τήν Μαρτίου 1983 με τήν εις διάκονον και τήν 22α Σεπτεμβρίου 1985 με την εις πρεσβύτερον χειροτονία του. Και οί δύο χειροτονίες έτελέσθησαν ύπό του υποφαινομένου. Από την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του μέχρι και τά τέλη του 1993 υπηρέτησε την Εκκλησία μας άπό τη θέση του Εφημερίου στην Ενορία του Lüdenscheid/Hagen. Άπό 1. 1. 1994 ανέλαβε ώς Ίερατικώς Προϊστάμενος την νεοϊδρυθείσα Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Siegen. Πρόθυμος πάντοτε εις διακονίαν εργάστηκε φιλοτίμως και εύσυνειδήτως. Χαρακτηριστικά δείγματα της προσφοράς του είναι ή αγορά και ή μετασκευή του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Siegen, ή έκ θεμελίων ανέγερση τού Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στο Gummersbach και ή εύρεση βοηθού -νΰν δε διαδόχου- στην Ιερατική διακονία στο πρόσωπο τού ΑΙδεσιμολ. Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Τιριακίδη. Τήν 1. 11. 1996 απένειμα στον π. Ιωάννη τό όφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου εις ενδειξιν αναγνωρίσεως της πολυετούς προσφοράς του στήν Ιερά Μητρόπολη μας.

M. Paraskevi SI 002 (68)

Vater Ioannis wurde 1946 in Vathy auf Samos geboren und von seinen Eltern Nikolaos und Sofia im christlichen Glauben erzogen. Nach dem Schulbesuch und dem Militärdienst übte er verschiedene Berufe aus, bis er 1964 erstmals nach Deutschland kam, wo er sich schließlich 1968 niederließ. Er machte eine Ausbildung am Katholischen Sozial-Institut der Erzdiözese Köln in Bad Honnef/Rhein, die er 1973 als Sozialberater abschloss. Viele Jahre ist er dann als Sozialarbeiter, Dolmetscher und Übersetzer im Dienst der Griechen gestanden; ebenso aber hat er tatkräftig auch vielen anderen Migranten anderer Herkunft und Sprache geholfen. Daneben hat er als Laie die Gemeindearbeit unserer Kirchengemeinde Lüdenscheid/Hagen auf vielfältige Art und Weise unterstützt und stand dem Gemeindepfarrer Erzpriester des Ökumenischen Patriarchats Polyefktos Georgakakis über zehn Jahre lang zur Seite. Er gründete Jugendgruppen, beschäftigte sich mit Ikonenmalerei mit zahlreichen Ausstellungen und half bei der Durchführung religiöser Feiern und kultureller Veranstaltungen.

Vater Ioannis war mit Frau Apollonia Frantzeskos, geb. Scheppe, verheiratet; aus dieser Ehe gingen die Kinder Georg, Simone und Klaus hervor. Von frühester Jugend hatte er den Wunsch, Priester zu werden; dieser Wunsch ging am 6. März 1983 mit seiner Weihe zum Diakon und am 22. September 1985 mit seiner Weihe zum Priester in Erfüllung; beide Weihen hat S. E. der Metropolit Augoustinos von Deutschland und Exarch von Zentraleuropa vorgenommen. Nach seiner Priesterweihe half er bis Ende 1993 weiter in der Kirchengemeinde Lüdenscheid/Hagen. Ab dem 1. 1. 1994 übernahm er als Pfarrer die neu gegründete Kirchengemeinde der Heiligen Konstantin und Helena Siegen. Stets hilfsbereit diente er gewissenhaft und voller Einsatz. Beispiele seiner aufopferungsvollen Leistung für die Kirche sind der Kauf und der Umbau der Kirche der Heiligen Konstantin und Helena in Siegen, der Neubau der Kirche der Heiligen uneigennützigen Ärzte Kosmas und Damian in Gummersbach und die Anstellung des hochwürdigen Vaters Panagiotis Tiriakidis als Assistent - und nun auch Nachfolger - in seiner Kirchengemeinde. Am 1. 11. 1996 hat ebenfalls S. E. der Metropolit Augoustinos von Deutschland und Exarch von Zentraleuropa Vater Ioannis in Anerkennung seines langjährigen Dienstes in unserer Metropolie den Titel eines Erzpriesters verliehen.